Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
OC
Adres:
3 Maja 31, pok. 318
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 32 416 13 45)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań stanowiska ds. obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego należy:

1. Organizowanie akcji kuriersko – posłańczej, w tym opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej.

2. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

2) współdziałanie w opracowaniu i aktualizacji regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

3) opracowanie i aktualizacja regulaminu i planów pracy a także organizacja posiedzeń i prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

5) wydawanie gminom zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

6) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

7) pomoc w realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

8) realizacja zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

9) zorganizowanie i utrzymywanie systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego.

3. Z zakresu obrony cywilnej:

1) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,

2) opracowanie wytycznych starosty na każdy rok i ich realizacja,

3) opracowanie i aktualizacja planów szkolenia,

4) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

5) koordynowanie tworzenia oraz przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

6) koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie dwóch lub więcej gmin powiatu,

7) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

8) prowadzenie bazy szefa obrony cywilnej,

9) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach gmin powiatu,

10) określanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej,

11) koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.

4. Z zakresu spraw obronnych:

1) planowanie zadań obronnych,

2) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Rybnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

3) organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych,

4) współpraca w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowani,

5) przygotowanie i organizowanie Akcji Kurierskiej mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,

6) realizacja zadań wynikająca z funkcji państwa – gospodarza HNS,

7) planowanie zabezpieczenia medycznego na potrzeby obronne,

8) nakładanie świadczeń na rzecz obronności.

5. W zakresie zadań wojskowych:

1) prowadzenie działań w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

2) przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.

6. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych Starostwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg obowiązujących zasad,

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, w tym wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

9) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,

10) współpraca z własnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

11) współdziałanie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego z komórkami organizacyjnymi Starostwa,

12) nadzór nad prowadzeniem kancelarii dokumentów niejawnych,

13) wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Starostę, w tym dokonywania czynności i przygotowania projektów dokumentów dla Starosty, o których mowa w stosownych zapisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.

7. Inne zadania:

1) współdziałanie w sprawach dotyczących mniejszości narodowych, kombatantów i świąt państwowych,

2) współdziałanie w zakresie imprez masowych.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi