Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
G
Adres:
3 Maja 31, pok.100, 101, 102, 103, 106
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 32 416 13 50, +48 32 416 13 42)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

1. Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności  wykonywanie zadań Starosty jako organu administracji   geodezyjnej i kartograficznej określonych w ustawie — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i ich rejestracja oraz wydawanie materiałów do wykonania tych prac,

2) kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,

3) udostępnianie zasobu poprzez udzielanie informacji o zasobie, sprzedaż map i materiałów z zasobu,

4) włączanie dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5) archiwizacja zasobu,

6) zakładanie osnów szczegółowych,

7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

8) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: przyjmowanie, rejestracja i kontrola dokumentacji złożonej do uzgodnień, organizacja posiedzeń zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie opinii dotyczących koordynacji projektowanych sieci, wprowadzanie do numerycznej bazy danych mapy zasadniczej przebiegu uzgodnionych sieci.

3. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji (Referat Ewidencji Gruntów i Budynków) należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym: zawiadamianie o zmianach w ewidencji zainteresowanych osób, właściwego organu w sprawach podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, właściwego miejscowo sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste w przypadku zmian dotyczących oznaczenia nieruchomości, właściwe miejscowo organy statystyczne w zakresie zmian adresowych nieruchomości oraz dopisywanych i wykreślonych w ewidencji budynków,

2) wydawanie zaświadczeń i raportów z ewidencji gruntów i budynków,

3) sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie wprowadzania zmian do bazy danych wynikających z dokumentów prawnych tj. aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień,

6) prowadzenie ewidencji granic i powierzchni jednostek podziału administracyjnego,

7) sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją
i przesłanie ich do właściwego miejscowo organu państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej,

8) prowadzenie sprawozdawczości,

9) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

10) wykonywania weryfikacji kompleksowych danych ewidencyjnych.

4. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji po uruchomieniu baz SIP (Referat Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej) należy:

1) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000,1:2000, 1:5000,

2) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

3) wprowadzanie zmian do bazy danych wynikających z opracowań geodezyjnych,

4) utrzymanie bazy w stanie bieżącej aktualności,

5) wydawanie informacji i udostępnianie bazy danych.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi