Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
BR
Adres:
3 Maja 31, pok.205
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 324228300 wew.46
Faks:
+48 324228658
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

1. Do podstawowych zadań Biura Rady należy obsługa Rady i jej komisji, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej komisji, w szczególności:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady
i poszczególnych komisji,

2) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,

3) opracowywanie materiałów z obrad Rady i jej Komisji oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,

4) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

5) prowadzenie zbioru prawa miejscowego,

6) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

7) prowadzenie zbioru wniosków i opinii komisji,

8) prowadzenie zbioru interpelacji, zapytań i wniosków radnych,

9) doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,

10) prowadzenie i aktualizacja rejestru uchwał Rady w Biuletynie Informacji Publicznej,

11) przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru i kontroli w terminach określonych odrębnymi regulacjami,

12) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

13) podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami.

2. W zakresie realizacji porozumień zawartych przez powiat Biuro Rady zajmuje się:

1) prowadzeniem ewidencji porozumień,

2) sprawowaniem pieczy nad terminowością realizacji porozumień,

3) sygnalizowaniem upływu okresu obowiązywania porozumień lub konieczności ich aneksowania.

3. Biuro Rady prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków oraz korespondencji z tym związanej.

4. Biuro Rady odpowiada za terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego aktów prawnych oraz innych dokumentów.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi