Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.19.2013

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pani Olgi Thym z firmy "OLT-EKO" mgr inż. Olga Thym, z siedzibą przy ul. Węgierskiej 13, 47-400 Racibórz, upoważnionej pełnomocnictwem z dnia 24.04.2013 r., przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Środkowej 5, 47-400 Racibórz,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, tj. do kanalizacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Raciborzu,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 289/64 Świerklany, Jankowice

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124a, art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 04.11.2013 r. przez HYDROSAN Sp. z o.o.

Starosta Rybnicki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach – rejon ulic Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Jankowice k.m. 2, przy ulicy Jarzębinowej, stanowiącej działkę nr 289/64 o powierzchni 117 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00056712/3.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Rybniku - Referatu Gospodarki Nieruchomościami (ul. 3 Maja 31, pok. 103) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 1439/414 Świerklany, Świerklany Dolne

Rybnik, 10 grudnia 2013 r. 

GN.6821.27.2013

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Starosta Rybnicki zawiadamia, że z wniosku JK Biuro Inżynierskie Jerzy Kałuża z dnia 16 września 2013 r.(data wpływu do tut. Kancelarii) dnia 10 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Postępowanie dotyczy wydania przez Starostę Rybnickiego w trybie art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do której w przewidzianym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1439/414, położonej na terenie Gminy Świerklany, obręb Świerklany Dolne, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00112305/8.

Jednocześnie informuje o możliwości zgłoszenia wniosków, dowodów lub wyjaśnień w niniejszej sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie organu tj. Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, w pokoju 103 od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 800 do 1700 oraz w piątki od 800 do 1200 do czasu wydania decyzji.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.16.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej
Nr 5604 S, tj. ulicy Rybnickiej w Adamowicach (Gmina Lyski).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.42.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu położonego w obrębie ul. Weteranów
i Lipowej w Rybniku,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.55.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu „kolejowego", z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Kadłubka w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.54.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu „kolejowego", z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Hetmańskiej w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.44.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Bukowej i Platanowej w Rybniku:

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi