Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.11.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej,
tj. ulicy Rybnickiej w Adamowicach (Gmina Lyski). Przebudowa polegać będzie na wykonaniu przepustu na rowie,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.27.2013).

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Dworek w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.21.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Wiejskiej i ul. Św. Jadwigi
w Rybniku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.14.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej N5601 S, tj. ulicy Sumińskiej w Jejkowicach (Gmina Jejkowice).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 124a, art. 113 ust. 5, 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 16.09.2013 r. przez JK Biuro Inżynierskie Jerzy Kałuża


Starosta Rybnicki


zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Świerklany Dolne, k.m. 1 przy ulicy Wrzosowej,stanowiącej działkę nr 1439/414 o powierzchni 0,0474 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00112305/8.W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku (ul. 3 Maja 31, pok. 101) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.33.2013).

         Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rydułtowy, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, na:

odprowadzanie do ziemi tj. rowu wód opadowych z  kanalizacji deszczowej

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.28.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. „Bożego Ciała" w Jankowicach Rybnickich, z siedzibą przy ul. Rybnickiej 34, 44-264 Jankowice (Gmina Świerklany), na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w 2 separatorach koalescencyjnych wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.32.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm) informuję, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Adamowice-Raszczyce-Żytna z siedzibą ul. Sobieskiego 1, 47-435 Adamowice (Gmina Lyski), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi