Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.46.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Boguszowickiego z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Ptasiej w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.52.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm. ) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej Nr 920 tj. ul. Rudzkiej
w Rybniku – ETAP I,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.18.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, z siedzibą ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, na przebudowę przejścia obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej klasy L, Nr 2629S tj. ul. Mikołaja Reja
w Golasowicach (Gmina Pawłowice, Powiat Pszczyński) nad rzeką Pielgrzymówką

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, przy ul. Sikorskiego

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku
nr 611/LXXVII/14 
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarząd Powiatu w Rybniku 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze. 

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

Wysokość wadium wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006 

Wadium winno być wniesione najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu jest udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. 32 42 28 300 w. 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.13.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym (rura osłonowa typu HDPE ø140/8,0 mm) metodą przewiertu sterowanego,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód Potoku Boguszowickiego, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi