Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.48.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu
z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie
ul. Łokietka w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.46.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Potoku Boguszowickiego z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Ptasiej w Rybniku:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.52.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm. ) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej Nr 920 tj. ul. Rudzkiej
w Rybniku – ETAP I,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.18.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, z siedzibą ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, na przebudowę przejścia obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej klasy L, Nr 2629S tj. ul. Mikołaja Reja
w Golasowicach (Gmina Pawłowice, Powiat Pszczyński) nad rzeką Pielgrzymówką

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, przy ul. Sikorskiego

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku
nr 611/LXXVII/14 
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarząd Powiatu w Rybniku 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze. 

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

Wysokość wadium wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006 

Wadium winno być wniesione najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu jest udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. 32 42 28 300 w. 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.13.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym (rura osłonowa typu HDPE ø140/8,0 mm) metodą przewiertu sterowanego,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód Potoku Boguszowickiego, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi