Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.11.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuję,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie oczyszczonych w separatorze, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarty i zamknięty system kanalizacji deszczowej,
z nowobudowanej drogi pomiędzy ulicami Tkoczów i Małachowskiego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.68.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Podmiejskiej w Rybniku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.57.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm. ) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, w związku z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej Nr 920 tj. ul. Rudzkiej
w Rybniku – ETAP II-IV,

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, przy ul. Sikorskiego.

 

 

Zarząd Powiatu w Rybniku 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna
od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia
28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze.

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący.

Wysokość wadium wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).
Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:

44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 19 maja 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Ogłoszenie o przetargu zostanie udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. 32 42 28 300 w. 17.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.4.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz
art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Urzędu Miasta Rybnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Przebudowa mostu na ulicy Kotucza w Rybniku", na wykonanie:

w km 2+322 rzeki Nacyny, tymczasowego przejścia nad rzeką Nacyną obiektu mostowego w ciągu drogi objazdowej ul. Kotucza

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.64.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Niedobczyckiej w Rybniku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.3.2014)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi gminnej tj. ulicy Granicznej w Bełku

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego (OŚ.6341.8.2014)

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miasta Rybnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego
Nr OŚ.6223-23/09 z dnia 07.07.2009 r.,

Czytaj więcej...

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi