Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.19.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na przebudowę urządzeń wodnych położonych

na działkach Nr 1873/36, 1874/36, 3243/46, 3244/463, 4535/463, 3259/462, 3081/214, 3248/462, 3462/203, 1872/36, 1875/36, 2016/36, 3245/463, 4534/463, 903/36, 1605/201, 2544/202, 3463/203 w Rybniku tj.:
1. rowu R-G o długości 303,6 m położonego w zlewni rzeki Nacyny na granicy dzielnic miasta Rybnika: Maroko-Nowiny i Orzepowice, na odcinku od przepustu P-1 pod ul. Żołędziową do przepustu Ø 1000 mm położonego przed wlotem do rzeki Nacyny,
2. przepustu P-1 na rowie R-G pod ul. Żołędziową,
3. przepustu P-2 na rowie R-G pod drogą gruntową,
4. zastawki Z na rowie R-G.

Przebudowa rowu R-G polegać będzie na:
1.1. zdemontowaniu istniejącego umocnienia skarp i dna,
1.2. oczyszczeniu rowu i usunięciu namułu,
1.3. ukształtowaniu trapezowego przekroju poprzecznego rowu o głębokości 0,81-1,04 m, nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokości dna 0,9 m na odcinku o długości 91,05 m przy spadku dna 0,3% (odcinek od Nacyny do pkt „8") oraz szerokości dna 0,75 na odcinku o długości 201,9 m przy spadku dna 0,5-1,175% (odcinek od pkt „8" do początku przebudowywanego rowu pkt „21")
1.4. włączeniu do rowu wszystkich istniejących rowów stanowiących jego dopływy, po wcześniejszym oczyszczeniu z trawy i namułów oraz umocnieniu dna i skarp płytami melioracyjnymi o wymiarach 750x500x80 mm, na odcinku o długości 2,0 m każdego włączanego rowu,
1.5. umocnieniu skarp i dna rowu płytami melioracyjnymi o wymiarach 900x600x100 mm na odcinku o długości 91,05 m i szerokości dna 0,9 m oraz płytami melioracyjnymi o wymiarach 750x500x80 mm na odcinku o długości 201,9 m i szerokości dna 0,75m; elementy betonowe układane będą na podsypce piaskowej i geowłókninie, otwory w płytach wypełnione humusem, skarpy powyżej umocnień elementami betonowymi umocnione będą darnią.

Przebudowa przepustu P-1 pod ul. Żołędziową polegać będzie na :
2.1. wymianie po istniejącej trasie rur betonowych Ø 800 mm, na rury stalowe karbowane o przekroju łukowo-kołowym o długości 30,0 m i spadku podłużnym 1,6 %,
2.2. wykonaniu żelbetowych ścian czołowych SC1 i SC2 na końcach przepustu,
2.3. wykonaniu przed przepustem żelbetowego koryta przejściowego OS, pełniącego rolę osadnika o szerokości 2,0 m, długości 2,5 m, wysokości 2,25, głębokości 0,3 m.
2.4. wykonaniu ściany czołowej SC3 przed osadnikiem umożliwiającej „przejście" rowu
z przekroju trapezowego w przekrój prostokątny,
2.5. ukształtowaniu przekroju poprzecznego rowu R-G o szerokości dna 0,75 m, spadku podłużnym 0,5-0,85 % i nachyleniu skarp 1:1,5 na długości 2,0 m powyżej ściany SC3 oraz na długości 13,2 m poniżej ściany SC1,
2.6. umocnieniu dna i skarp rowu R-G brukiem z kamienia łamanego z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową na warstwie betonu i podsypce piaskowej na długości 2,0 m powyżej ściany SC3 oraz na długości 13,2 m poniżej ściany SC1,
2.7. odtworzeniu ściany oporowej położonej powyżej przepustu P-1 na działce Nr 1875/36 w Rybniku, na długości 8,0 m za pomocą prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych o całkowitej wysokości ściany H= 3,75- 4,00 m i głębokości posadowienia hp=min. 1,0 m, na warstwie kruszywa gruboziarnistego silnie zagęszczonego, z wieńcem żelbetowym na koronie ściany,
2.8. odtworzenie ogrodzenia wzdłuż ściany oporowej na działce nr 1875/36 w Rybniku, na długości około 12,0 m, z utwierdzeniem słupków w wieńcu żelbetowym,
2.9. odtworzenie ogrodzenia na działce Nr 4534/463 powyżej przepustu P-1, na długości około 12,0 m,
2.10. zabudowaniu barierki ochronnej po obu stronach drogi.

Przebudowa przepustu P-2 pod drogą gruntową polegać będzie na :
3.1. wymianie po istniejącej trasie rur betonowych Ø 800 mm na rury stalowe karbowane o przekroju łukowo-kołowym o długości 10,65 m i spadku podłużnym 1,2 %, ułożonych na goesyntetyku, fundamencie kruszynowym i posypce żwirowo-piaskowej,
3.2. wykonaniu głowic kołnierzowych na końcach przepustu, o nachyleniu skarpy 1:1, umocnionych brukiem z kamienia łamanego z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową na warstwie betonu i podsypce piaskowej,
3.3. odtworzeniu ogrodzenia na działce Nr 2016/36 powyżej przepustu P-2, na długości około 25,0 m,
3.4. odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie płyt drogowych,
3.5. zabudowaniu barierki ochronnej po obu stronach drogi.

Budowa zastawki Z polegać będzie na:
4.1. wykonaniu zastawki trapezowej z drewnianymi elementami spiętrzającymi z desek dębowych, o wysokości piętrzenia wody do 0,36 m (rzędna dna rowu 223,09 m npm, rzędna lustra wody po spiętrzeniu 223,45 m npm), na betonowym fundamencie
o szerokości 350 mm,
4.2. umocnieniu dna i skarp rowu R-G płytami melioracyjnymi wypełnionymi zaprawą cementową na odcinku 0,5 m poniżej zastawki.

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

1. początek przebudowywanego rowu 2,0 m powyżej ściany czołowej SC3 („21")
N 50° 06'23,4430" E 18° 31' 36,5837"

2. ściana czołowa SC3 osadnika OS (UR1.2.)
N 50° 06'23,4827" E 18° 31' 36,6633"

3. ściana czołowa SC2 - początek przepustu P-1 (UR1.1.)
N 50° 06'23,5401" E 18° 31' 36,7787"

4. ściana czołowa SC1-koniec przepustu P-1(WR1)
N 50° 06'24,1344" E 18° 31' 37,9727"

5. włączenie rowu zasilającego staw położony na działce nr 2015/36 („14")
N 50° 06'23,6835" E 18° 31' 42,5805"

6. zastawka Z („13")
N 50° 06'23,6705" E 18° 31' 42,6792"

7. głowica kołnierzowa- początek przepustu P-2 (UR2)
N 50° 06'23,6219" E 18° 31' 43,0488"

8. głowica kołnierzowa- koniec przepustu P-2 (WR2)
N 50° 06'23,5529" E 18° 31' 43,5739"

9. miejsce zwiększenia szerokości dna rowu z 0.75 m na 0,9 m („8")
N 50° 06'24,1744" E 18° 31' 49,0211"

10. koniec przebudowywanego rowu- przepust Ø 1000 mm przed wlotem do Nacyny („1")
N 50° 06'25,1147" E 18° 31' 53,3082"

Wobec powyższego informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp OŚ.6341.1.19.2012.pdf)pwp OŚ.6341.1.19.2012.pdf Miłosz Spleśniały196 kB8272013-02-05 17:572013-02-05 17:57

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi