Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)  informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez Zarząd Spółki,

na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze lamelowym wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe i roztopowe z terenu Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach oraz terenu firmy CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o. o. z siedzibą ul. Spacerowa 2, 44-266 Świerklany (obejmującego jezdnie, chodniki, parkingi, dachy oraz tereny zielone), z powierzchni całkowitej F= 5,5655 ha, z powierzchni zredukowanej F= 2,118 ha, w ilości całkowitej Qmax= 163,14 l/s (Qhmax= 146,83 m3/h, Qd śr = 46,44 m3/d, Qr max = 13 724,64 m3/rok), istniejącym wylotem „W-1" o średnicy Ø 315 mm położonym na działce nr 1173/107 w Świerklanach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Świerklany, do ziemi,  tj. do rowu Sz 6 w km 0+600 .

W szczególności wody opadowe będą odprowadzane:

z terenu Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach z powierzchni całkowitej FGAZ= 3,4067 ha, z powierzchni zredukowanej FGAZ= 1,083 ha, w ilości całkowitej QGAZmax= 83,43 l/s (QGAZ hmax= 75,09 m3/h, QGAZd śr = 23,75 m3/d, QGAZr max = 7017,84 m3/rok),

z terenu firmy CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o. o. z powierzchni całkowitej FCETUS= 2,1588 ha,  z powierzchni zredukowanej FCETUS= 1,035 ha, w ilości całkowitej QCETUS max= 79,71 l/s (QCETUS hmax= 71,74 m3/h, QCETUSd śr = 22,69 m3/d, QCETUSr max = 6706,80 m3/rok)

Współrzędne geograficzne wylotu „W-1":  N 50° 00' 55.86",  E 18° 34' 23.05".

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie łącznie wód opadowych i ścieków bytowych do rowu Sz 6, Nr Oś-6223/3/03 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 27.06.2003 r., zmienione decyzjami Starosty Rybnickiego Nr Oś-6223/19/03 z dnia 10.02.2004 r. oraz Nr Oś-6223/22/05 z dnia 22.11.2005 r., z datą obowiązywania przez okres 10 lat. Ze względu na upłynięcie terminu obowiązywania w/w pozwolenia, inwestor wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia  wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.34.2013.pdf)pwp.OŚ.6341.34.2013.pdf Małgorzata Zimnol76 kB8222013-08-21 13:032013-08-21 13:03

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi