Starostwo Powiatowe w Rybniku

Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego

Zarząd Powiatu Rybnickiego
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

 Dział IV księgi wieczystej - "Hipoteka" jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze.

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 329.085,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy, osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100).

Wysokość wadium wynosi: 32.908.50zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące, dziewięćset osiem złotych, 50/100).
Wadium może być wnoszone w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:


Bank Spółdzielczy w Żorach:
Nr: 44 8456 0009 2001 0023 9628 0006


Wadium winno być wniesione najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu jest udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl; bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku tel. 324228300 w. 50.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20130318093923917.pdf)Skan ogłoszenia Miłosz Spleśniały291 kB7732013-03-18 19:022013-03-18 19:02
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdfProtokół z przetarguMiłosz Spleśniały263 kB8052013-04-23 11:432013-04-23 11:43

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi