Starostwo Powiatowe w Rybniku

Informacja o stanie mienia Powiatu Rybnickiego za rok 2012

Informacja o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31 grudnia 2012 r.sporządzona na podstawie art. 46 - art. 50 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 )

Informacja obejmuje:
Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
Dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
– posiadania
Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego.
Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.
Inne dane i informacje o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I.Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1.Mienie komunalne nabyte przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

1)Starostwo Powiatowe w Rybniku przy ul. 3-go Maja 31

Decyzja nr Ppm IV/7223/28/99 z dnia 18 lutego 2000r.
nieruchomość położona jest na karcie mapy 3, obręb Rybnik i oznaczona numerami działek: 5229/226 o powierzchni 6.378m2 i opisanej w księdze wieczystej 125.967 oraz 5228/226 o powierzchni 548 m2 i opisanej w KW 135.091;
nieruchomość zabudowana jest budynkiem starostwa, dwoma boksami garażowymi budynkiem byłej prokuratury;
powierzchnia użytkowa wymienionych obiektów wynosi:
a) budynek starostwa-3.165,60 m2
b) budynek byłej prokuratury-417,82 m2
c) garaże (2 boksy)-35,40 m2
Razem-3.618,82 m2
kubatura ww. obiektów:
a) budynek starostwa-16.000 m3
b) budynek byłej prokuratury-1.995 m3
c) garaże (2 boksy)-106 m3
Razem-18.101 m3

wartość księgowa obiektów ustalona jest na kwotę:
a)budynek starostwa + budowle:
budynek urzędu-3.868.843,73 zł
wymiennikownia CO-18.319,32 zł
kanał CO–I-7.548,16 zł
kanał CO–II-19.811,96 zł
oświetlenie zewnętrzne-29.683,00 zł
dźwig osobowy-302.828,55 zł
urządzony parking samochodowy-129.965,15 zł
mieszkanie rodzinkowe (inw. w obcych śr. trw.)-72.524,75 zł
mieszkanie rodzinkowe (inw. w obcych śr.trw.- termomodernizacja-152.331,35 zł
urządzenia kanalizacyjne-64.294,89 zł
Razem-4.666.150,86 zł
b)grunt starostwa:
wartość gruntu ustalona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi:
pow. 6 926 m2 x 130 zł/m2 = 900.380,00 zł
wartość księgowa–262.773,00 zł

c)budynek byłej prokuratury:
wg operatu szacunkowego-342.580,00zł
wartość księgowa budynku–585.736,04zł

wartość księgowa gruntu – 22.578,00zł

d)garaże:
wartość księgowa–10.189,80zł

decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego Nr G.II 7004/20/2006 z dnia 28.12.2006 r. nieruchomość zabudowana budynkiem byłej prokuratury, oznaczona numerem działki 5228/226 o powierzchni 548 m2, opisana w KW 135.091, jako własność Powiatu Rybnickiego została oddana w odpłatny trwały zarząd na czas nieokreślony Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

2)Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach przy ulicy Rybnickiej 7

Decyzja nr Ppm IV/7230/1/99/2000 z dnia 3 stycznia 2000r.
Nieruchomość położona na karcie mapy 3, obręb Lyski i oznaczona numerami działek: 279/39, 323/41 i 333/38 o łącznej powierzchni 16.850 m2 i opisana w księdze wieczystej KW 124.748.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym ośrodka oraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, o łącznej powierzchni 3.545 m2(2832) i kubaturze
19.942 m3; oraz nowo wykonaną kanalizacją ściekową długości: 128,9mb – o200 mm, 61 mb – o 160 mm, 7 szt. studzienek kanalizacyjnych o 1200 mm.
Wartość księgowa obiektów (budynków oraz budowli) ustalona jest na kwotę-2.826.422,87 zł.
Wartość gruntu, na którym zlokalizowane są ww. obiekty ustalona jest na kwotę-142.232,00 zł.
Inwestycja Starostwa – termomodernizacja – 164.791,76 zł.
Nieruchomość decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r.
Nr G.II-7002/2/2001 przekazana w trwały zarząd.

3)Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-go Maja 42

Decyzja nr Ppm. IV/7723/106/2000 z dnia 8 sierpnia 2000 r.
Nieruchomość położona jest na karcie mapy 1 dod.5, obręb Czerwionka i oznaczona numerami działek: 2637/223, 2638/223, 2413/223, 2414/223, 2415/223, 2416/223
o łącznej powierzchni 38.629 m2 i opisana w KW 116.805.Nieruchomość zabudowana jest obiektami szkolnymi, nowym parkingiem oraz halą sportową o łącznej powierzchni 5.669 m2 i kubaturze 31.176m3.
Wartość księgowa obiektów i urządzeń ustalona jest na kwotę-3.856.352,46 zł.
Wartość gruntu wynosi-256.496,00 zł.
Inwestycja Starostwa – termomodernizacja –1.367.733,23 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 30 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/4/2001 nieruchomość przekazana w nieodpłatny trwały zarząd.

4)Zarząd Dróg Powiatowych – Obwód Drogowy w Bełku

Decyzja nr Ppm IV/7723/78/2000 z dnia 18 października 2001r.
Nieruchomość położona na karcie mapy 1 obręb Stanowice i oznaczona numerem działki 875/30 o łącznej powierzchni 8014 m2, które powstała z podziału dz.769/30. Przedmiotowa nieruchomość jest opisana w KW 123.586.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. 253 m2 oraz wiatą o łącznej powierzchni 400 m2 i kubaturze 910 m3;
Wartość księgowa brutto, obiektów i urządzeń ustalona jest na kwotę-32.095,61 zł.
Zasieki do zmagazynowania soli(wartość księgowa) – 120.339,69 zł.
wartość księgowa gruntu wynosi 85.111,20 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 12 listopada 2001r. Nr G.II-7002/1/2002 nieruchomość przekazana w odpłatny trwały zarząd.

5)Zespół Szkół Specjalnych w Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1

Decyzja nr IF-GN.III./JR/7722/35/06 z dnia 11.05.2007r.
Nieruchomość położona jest na karcie mapy 1, obręb Leszczyny i oznaczona numerem działki: 3765/498 o powierzchni 4.568 m2 i opisana w KW 136.038.Nieruchomość zabudowana jest obiektem szkolnym o powierzchni 1.127 m2
i kubaturze 4.780 m3 oraz nowym kompleksem sportowo-rewalidacyjnym;
Wartość księgowa obiektów i urządzeń ustalona jest na kwotę-3.918.978,38 zł;
Wartość księgowa gruntu-72.000 zł;
Inwestycja Starostwa – termomodernizacja – 391.067,16 zł

6)Drogi powiatowe
Na podstawie wydanych przez Wojewodę Śląskiego 101 decyzji administracyjnych
w sprawie uwłaszczenia terenów zajętych pod drogi powiatowe, Powiat Rybnicki stał się właścicielem gruntu pod drogami na powierzchni 31.659 m2 o wartości 940.730,05 zł.W rozbiciu na poszczególne gminy ilość wydanych decyzji przedstawia się następująco:

1)Gmina Świerklany–14 decyzji– pow. 9.197 m2– wart.438.677,96 zł
2)Gmina Gaszowice–15 decyzji– pow. 11.016 m2– wart.326.363,04 zł
3)Gmina Lyski–48 decyzji– pow. 9.733 m2– wart. 137.763,48 zł
4)Gmina Czerwionka-Leszczyny–24 decyzji– pow. 1.713 m2– wart.37.924,97 zł
Ogółem: 101decyzji – pow.31.659 m2– wart. 940.730,05 zł

Szczegółowe zestawienie przejętych na mienie powiatu gruntów pod drogami, obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Mienie komunalne nabyte w drodze umów cywilnych – aktami notarialnymi jako darowizna

1)W Kancelarii Notarialnej Adama Grzybczyka w Rybniku, aktem notarialnym Repertorium A nr 959/2000 z dnia 23 października 2000r. Gmina Miasta Rybnika,
w imieniu której działali Wiceprezydent Miasta Piotr Szczyrbowski oraz pełnomocnik zarządu Rudolf Bezuch – przekazała Powiatowi Rybnickiemu, w drodze darowizny nieruchomość położoną na karcie mapy 6, obręb Rybnik, oznaczoną numerem działki 1784/54 o powierzchni 1.924 m2 i opisaną w KW 126.942, zabudowaną obiektem
w którym znajduje się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 49. Wartość nieruchomości przejętej aktem notarialnym w drodze darowizny ustalona jest na kwotę 105.112,97 zł, w tym wartość księgowa gruntu – 17.470,00 zł.
Wartość księgowa budynku na dzień opracowania stanu mienia wynosi 252.919,13 zł. Nieruchomość została przekazana przez Gminę Rybnik w celu umożliwienia realizacji zadań własnych Powiatu Rybnickiego.Decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/1/2001 powyższa nieruchomość przekazana została w odpłatny trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Rybniku ul. Jankowicka 49.

2)W Kancelarii Notarialnej Waldemara Mygi w Opolu, aktem notarialnym Repertorium A nr 10081/2000 z dnia 27.12.2000r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Terenowy Oddział w Opolu, w imieniu której działał Ryszard Baucz – Z-ca dyrektora przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Rybnickiego nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem „Redentury", położonym na działce oznaczonej numerem 1248/32 o powierzchni 4635 m2, obręb Lyski, karta mapy 3 opisanej w KW 127.276.Nieruchomość przekazana została z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Powiat Rybnicki hospicjum dla bezdomnych. Aktem notarialnym Repertorium A Nr 6267/2006 z dnia 12.07.2006 spisanym
w Kancelarii Notarialnej w Opolu ul. Kołłątaja 11 zmieniony został zapis wykorzystania przekazanej nieodpłatnie przez Agencję nieruchomości. W obecnym brzmieniu, nieruchomość ta przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Przekazany obiekt kubaturowy z uwagi na jego wysoki stopień zużycia nie posiadał w ewidencji Agencji ustalonej wartości.Dla potrzeb negocjacyjnych, ustalona została nowa wartość gruntu, która wynosi 65.000,00 zł (wartość księgowa 45.000zł).Decyzją Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/3/2001 nieruchomość była przekazana w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej
w Lyskach. Z uwagi na to, że nieruchomość nie została wykorzystana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach zgodnie z celem jej przekazania, sprawowany trwały zarząd został z dniem 8 lutego 2007 r., na podstawie decyzji Zarządu Powiatu
Nr G.II.-7004/1/2007 wygaszony. Obiekt budowlany (Redentura) został rozebrany
z uwagi na bardzo zły stan techniczny.Ponieważ cel określony w wyżej powołanym akcie notarialnym nie został zrealizowany – została określona wartość rynkowa nieruchomości dla celu jej wykupu z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 184.000zł .Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona w 2012 r. do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość nieruchomości gruntowej określono na kwotę
329.085,00 zł wg operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 20.02.2012 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

3)Aktem notarialnym Repertorium A Nr 8320/2004 z dnia 9.12.2004r. zawartym
w Kancelarii Notarialnej Adama Grzybczyka Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przekazała w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 21, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1842/236 o pow. 1.868 m2, opisaną w KW 116.806. Na nieruchomości tej zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek murowany o powierzchni użytkowej 507,8 m2 i kubaturze 1951,6 m3. Wartość nieruchomości ustalona w oparciu o sporządzony w roku 2009 operat szacunkowy, wynosi – 1.166.900,00 zł, w tym wartość:
budynku i urządzeń wyceniona jest na kwotę-1.066.000,00 zł
wartość księgowa-1.395.979,16 zł
grunt wyceniony jest na kwotę-100.900,00 zł
wartość księgowa-25.031,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość umową użyczenia zawartą w dniu 10 grudnia 2004 r. została przekazana Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 41-500 Chorzów
ul. Katowicka 77 na okres dziesięciu lat.

4)Umową darowizny Rep. A Nr 4392/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej Adama Grzybczyka w Rybniku, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Rybnickiego zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 1755/274 o pow. 4.498 m2, położoną na karcie mapy 1, obręb Czerwionka przy ul. ul. Lipowej 2a i opisaną w KW 116.541. Powierzchnia użytkowa przejętego dwukondygnacyjnego budynku wynosi 846,05 m2, a jego kubatura – 2.451,4 m3.
wartość księgowa obiektu wynosi–572.505,40zł,
garaż blaszany–2.403,40zł,
wartość księgowa gruntu–13.494,00zł.
Wartość rynkowa nieruchomości wg operatu szacunkowego wynosi: 1.255.000zł,
w tym wartość działki (gruntu): 317.830zł.Przedmiotowa nieruchomość decyzją Zarządu Powiatu Nr G.II 7002/1/2005 z dnia
25 sierpnia 2005 r. została przekazana w trwały zarząd Powiatowej Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

5)W Kancelarii Notarialnej Adama Grzybczyka w Rybniku, aktem notarialnym Repertorium A nr 5900/2009 z dnia 25 marca 2009 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w imieniu której działał Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski przekazała Powiatowi Rybnickiemu, w drodze umowy darowizny nieruchomość położoną na karcie mapy 1, obręb Leszczyny, oznaczoną numerem działki 4818/498
o powierzchni 9.000 m2 i opisaną w KW 148.979, niezabudowaną, przy ulicy Pawlasa.Wartość nieruchomości przejętej aktem notarialnym w drodze darowizny ustalona jest na kwotę 266.040,00 zł (wartość księgowa).Wartość rynkowa gruntu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 16.10.2012 r. na kwotę 693.000,00 zł.Nieruchomość została przekazana Powiatowi Rybnickiemu na cele sportowo-rekreacyjne, realizowane przez Powiat Rybnicki dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Specjalnych im. W. Sherborne na podstawie decyzji nr G.II.6844.1.2012 z dnia 8.11.2012 r.

6)Mocą umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii Adama Grzybczyka w dniu 14 października 2009r. rep. A nr 11511/2009 Województwo Śląskie, reprezentowane przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Adama Stacha oraz Andrzeja Figasa, działającego na podstawie pełnomocnictwa, przekazało w drodze darowizny na rzecz Powiatu rybnickiego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rybniku przy ul. 3 Maja 18, obejmującą kompleks budynków byłego szpitala wojewódzkiego „Juliusz", obejmującą działki
nr 1775/17, 1776/17, 207/16, 231/10, 281/11, 282/11, 306/11, 307/11, 1916/11
o łącznej powierzchni 1.0394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW 150.747.
Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami:
budynek portierni–o wartości 23.985,00 zł
budynek kotłowni–o wartości 740.197,61 zł
budynek gospodarczy (pralnia)–o wartości 39.927,40 zł
budynek apteki–o wartości 232.481,70 zł
budynek oddziału ocznego–o wartości 669.378,70 zł
budynek oddziału dermatologicznego–o wartości 196.046,20 zł
budynek główny „Rafał"–o wartości 389.432,40 zł
budynek główny „Juliusz"–o wartości 888.944,10 zł
kostnica murowana–o wartości 42.434,70 zł
łącznie-3.222.827,81 zł

Wartość gruntu wynosi-311.820,00 zł
Wartość budowli posadowionych na ww. gruncie wynosi-276.582,47 zł
Wartość nieruchomości wg aktu notarialnego wynosi- 6.599.800,00zł.

Ww. nieruchomość została przekazana na podstawie uchwały nr 3059/201/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.11.2012 r. na cele społeczne, edukacyjne, medyczne, kulturowe promocyjne oraz usługowe z wyłączeniem działalności handlowej. Obecnie część nieruchomości - budynek dawnego oddziału ocznego, budynek dawnej apteki, budynek gospodarczy(dawniej pralnia) wraz z przynależną do niezbędnego
i prawidłowego korzystania z tych budynków powierzchnią gruntu ok. 2.000 m2,
na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2009 r. oddana została w dzierżawę Izbie Rzemieślniczej w Rybniku. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 16 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Rybnickim a Izbą Rzemieślniczą w Rybniku, oddano w nieodpłatne użyczenie część ww. nieruchomości zabudowanej obiektem byłej kotłowni dawnego szpitala Juliusz (budynek oraz grunt po obrysie budynku).Budynek dawnego oddziału dermatologicznego wraz z przynależną do niezbędnego
i prawidłowego korzystania z tegoż budynku powierzchnią gruntu ok. 1.600m2
z działek Nr 204/16, 281/11, 282/11, 1776/17 został przekazany w bezpłatne użyczenie na okres 25 lat na rzecz: Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
„My Dzieciom" z siedzibą w Rybniku , Stowarzyszenia „Hospicjum Domowe im. Św. Rafała Kalinowskiego" z siedzibą w Rybniku, dla prowadzenia działalności statutowej z wykluczeniem działalności gospodarczej, na podstawie umowy użyczenia z dnia 30.09. 2011 roku oraz na rzecz Stowarzyszenia OLIGOS z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41 na podstawie umowy użyczenia z dnia 10.12.2012 r.

3.Mienie komunalne nabyte w drodze umów cywilnych – aktami notarialnymi jako umowy sprzedaży.

brak

II.Dane dotyczące:
–innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
–posiadania

1.Minister Skarbu Państwa umową z dnia 18 czerwca 2001r. nieodpłatnie przeniósł na rzecz Powiatu Rybnickiego, jako udział w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu 66 /słownie: sześćdziesiąt sześć/ akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 500 zł / słownie: pięćset złotych/ każda.
2.Umową nieodpłatnego przeniesienia własności akcji zawartą w dniu 18 czerwca 2001r. Minister Skarbu Państwa przeniósł na rzecz Powiatu Rybnickiego, jako udział w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Żorach 334 /słownie: trzysta trzydzieści cztery/ akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 100 zł /słownie: sto złotych/ każda. Udziały Powiatu Rybnickiego w wyżej wymienionej Agencji Rozwoju w roku 2011 pozostały na nie zmienionym poziomie ich wartości.
3.Dochody uzyskane z tytułu:
1)Użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa –
powierzchnia – 658.35.16 ha
2)Trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa – powierzchnia – 1.22.75 ha

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego

W roku sprawozdawczym w odniesieniu do złożonej informacji za rok 2011, dane o stanie mienia uległy zmianie:

W związku z inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu
w budynkach przekazanych w trwały zarząd zaktualizowano informacje dotyczące wartości księgowej tych obiektów.Uzupełniono informacje dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Pawlasa
w Czerwionce- Leszczynach(działka nr 4818/498) oraz nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Lyskach( działka nr 1248/32 ) o wartość rynkową gruntu.
w związku z decyzją Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8.11.2012 r. działka
nr 4818/498 położona w Gminie Czerwionka- Leszczyny, obręb Leszczyny została oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Specjalnych im. W. Sherborne.

IV. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania:
Dochody z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r. wykonano w kwocie 124.590,43 zł w tym:
z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Rybniku – 62.951,20 zł
z tytułu najmu budynku pomocniczego daw. Prokuratury – 13.117,52 zł.
z tytułu najmu placu dawnego obwodu drogowego w Bełku – 6.932,54 zł.
z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach – 23.131,53 zł.
z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w czerwionce – Leszczynach – 598,04 zł.
z tytułu dzierżawy części nieruchomości w Rybniku przy ul. 3 Maja 18 – 17.859,60 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

nie występują

W Y K A Z decyzji Wojewody Śląskiego, na podstawie których Powiatowi Rybnickiemu zostały przekazane grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz ustalona ich wartość:

Gmina Świerklany

Droga 5610 S – obręb Jankowice
1. NW/XV/77236/15/07– pow.597 m2 x 51,00 zł/m2 = 30.447,00 zł
(206/24- o pow.517 m2-26367,00zł,
191/25- o pow.80 m2-4080,00zł)
Droga 5611 S – obręb Jankowice
2. Ppm-V/120/2000– pow. 370 m2 x 9,70 zł/m2 = 3.589,00 zł
(584/52- o pow.90 m2-873,00zł,
 582/51- o pow.280 m2-2716,00zł)
3. RR-GN.III/JR/77234/362/04– pow.11 m2 x 18,06 zł/m2 = 198,66 zł
(565/81- 11 m2)

Razem: 978 m2-34.234,66 zł

Droga 5612 S – obręb Świerklany Górne
4. Ppm-V/7723/121 E/2000– pow.187 m2x9,70 zł/m2= 1.813,90 zł
(517/37)
5. Ppm-V/7723/121 A/2000– pow.47 m2x9,70 zł/m2=455,90 zł
(351/23)
6. Ppm-V/7723/121 B/2000– pow.179 m2x9,70 zł/m2= 1.736,30 zł
(357/12)
7. Ppm-V/7723/121 G/2000– pow.22 m2x9,70 zł/m2=213,40 zł
(373/17)
8. Ppm-V/7723/121 C/2000– pow.54 m2x9,70 zł/m2=523,80 zł
(365/22)
9. Ppm-V/7723/121 D/2000– pow.132 m2x9,70 zł/m2=1.280,40 zł
(420/32)
10. Ppm-V/7723/121 I/2000– pow.68 m2x9,70 zł/m2=659,60 zł
(394/28)
11. Ppm-V/7723/121 F/2000– pow.59 m2x9,70 zł/m2=572,30 zł
(366/22)
12. Ppm-V/7723/121 H/2000– pow.38 m2x9,70 zł/m2=368,60 zł
(586/16)
13. Ppm-V/7723/121 /2000– pow.103 m2x9,70 zł/m2=999,10 zł
(367/23)

Droga 5611 S – obręb Świerklany Górne
14. NW/XV/77236/18/07– pow.7330 m2 x 54,00 zł/m2=395.820,00zł
186/6

Razem: 8219 m2-404.443,30 zł

Gmina Gaszowice

Droga 5026 S – obręb Gaszowice
1. Ppm-V/7723/117/2000– pow.87 m2x7,00 zł/m2=609,00 zł
(872/68)
2. Ppm-V/7723/117 A/2000– pow.28 m2x7,00 zł/m2=196,00 zł
(707/68)
3. Ppm-V/7723/117 B/2000– pow.86 m2x7,00 zł/m2=602,00 zł
(879/69)
4. Ppm-V/7723/117 C/2000– pow.51 m2x7,00 zł/m2=357,00 zł
(1252/69)
5. Ppm-V/7723/117 D/2000– pow.59 m2x7,00 zł/m2=413,00 zł
(865/69)
6. Ppm-V/7723/117 E/2000– pow.59m2x7,00 zł/m2= 413,00 zł
(863/69)
7. Ppm-V/7723/117 F/2000– pow. 22 m2x7,00 zł/m2=154,00 zł
(708/68)
8. Ppm-V/7723/117 G/2000– pow. 46 m2x7,00 zł/m2=322,00 zł
(877/68)
9. RR-GN.III/JR/77234/357/04– pow.255 m2x 20,20 zł/m2=5.151,00 zł
(1274/69)
10. IF/VII/77234/511/08– pow.79 m2x20,20 zł/m2=1.595,80 zł
(749/59)
11. NW/III/77234/1804/08– pow.64 m2x 40,00 zł/m2=2.560,00 zł
(1612/81)

Droga 5617 S – obręb Gaszowice
12. NW/XV/77236/16/07– pow.5722 m2x 31,00 zł/m2=177.382,00 zł
(253/17o pow.1196 m2-37076,00zł,
1344/19o pow.705 m2-21855,00zł,
1346/19o pow.1009 m2-31279,00zł,
1353/17o pow.648 m2-20088,00zł,
1367/24o pow.852 m2-26412,00zł,
1375/35o pow.266 m2-8246,00zł
,1381/38o pow.107 m2-3317,00zł,
1404/20o pow.939 m2-29109,00zł)

Razem: 6558 m2-189.754,80 zł

Droga 5025 S – obręb Łuków
13. NW/III/77234/623/A/07–pow. 184 m2x23,64 zł/m2=4.349,76 zł
(1058/36)
14. NW/III/77234/623/07–pow. 32 m2x 23,64 zł/m2=756,48 zł
(399/18)
Droga 5617 S – obręb Łuków
15. NW/XV/77236/16/07– pow. 4242 m2x 31,00 zł/m2= 131.502,00 zł
(818/92 o pow.209 m2-6479,00zł,
820/89 o pow.665 m2-20615,00zł,
838/132 o pow.870 m2-26970,00zł,
841/194 o pow.482 m2-14942,00zł,
844/200 o pow.817 m2-25327,00zł,
850/200 o pow.360 m2-11160,00zł,
857/20 o pow.601 m2-18631,00zł,
859/203 o pow.238 m2-7378,00zł)

Razem: 4458 m2-136.608,24 zł

Gmina Lyski

Droga 5604 S – obręb Bogunice
1. RR Ppm-IV/7724/ dr 113/00/02– pow.295 m2x6,60 zł/m2=1.947,00 zł
(474/193)
2. RR Ppm-IV/7724/ dr 114/00/02– pow.148 m2x6,60 zł/m2=976,80 zł
(443/227)
3. RR Ppm-IV/7724/ dr 115/00/02– pow.48 m2x6,60 zł/m2=316,80 zł
(509/117)
4. RR Ppm-IV/7724/ dr 116/00/02– pow.40 m2x6,60 zł/m2=264,00 zł
(439/225)
5. RR Ppm-IV/7724/ dr 117/00/02– pow.633 m2x6,60 zł/m2=4.177,80 zł
(432/224)
6. RR Ppm-IV/7724/ dr 118/00/02– pow.154 m2x6,60 zł/m2=1.016,40 zł
(522/126)
7. RR-GN.III/JR/77234/361/04– pow.110 m2x 17,47 zł/m2=1.921,70 zł
(524/126))

Razem: 1428 m2-10.620,50 zł

Droga 3536 S – obręb Zwonowice
8. RR Ppm-IV/7724/ dr 90/00/02– pow.28 m2x5,70 zł/m2=159,60 zł
(471/138)
9. RR Ppm-IV/7724/ dr 92/00/02– pow.77 m2x17,20 zł/m2=1.324,40 zł
(477/96)
10. RR Ppm-IV/7724/ dr 93/00/02– pow.150 m2x5,70 zł/m2=855,00 zł
(305/18)
11. RR Ppm-IV/7724/ dr 94/00/02– pow.26 m2x5,70 zł/m2=148,20 zł
(459/124)
12. RR Ppm-IV/7724/ dr 95/00/02– pow.50 m2x 5,70 zł/m2=285,00 zł
(476/95)
13. RR Ppm-IV/7724/ dr 96/00/02– pow.21 m2x5,70 zł/m2=119,70 zł
(469/138)
14. RR Ppm-IV/7724/ dr 98/00/02– pow.842 m2x5,70 zł/m2 =4.799,40 zł
(748/115 o pow.103 m2-587,10zł,
463/137 o pow.186 m2-1060,20zł,
746/115 o pow.15 m2-85,50zł,
970/116 o pow.163 m2-929,10zł,
750/114 o pow.72 m2-410,40zł,
751/114 o pow.303 m2-1727,10zł)

15. RR-GN.III/JR/77234/631/03– pow.21 m2x17,20 zł/m2= 361,20 zł
(457/123)

16.NW/III/77234/1471/09– pow.185 m2x75,50 zł/m2=13.967,50 zł
(454/17)

Razem: 1400 m2-22.020,00 zł

Droga 3537 S – obręb Adamowice
17. RR Ppm-IV/7724/ dr 99/00/02– pow.24 m2x6,50 zł/m2= 156,00 zł
(900/119)
18. RR Ppm-IV/7724/ dr 100/00/02– pow. 209 m2x6,50 zł/m2=1.358,50 zł
(866/51 o pow.21 m2-136,50zł,
865/51 o pow.10 m2-65,00zł,
867/51 o pow 21 m2-136,50zł,
838/224 o pow.157 m2-1020,50zł)
19. RR Ppm-IV/7724/ dr 101/00/02– pow. 66 m2x16,86 zł/m2=1.112,76 zł
(882/91)
20. RR Ppm-IV/7724/ dr 102/00/02– pow. 32 m2x6,50 zł/m2=208,00 zł
894/110)
21. RR Ppm-IV/7724/ dr 103/00/02– pow. 27 m2x6,50 zł/m2=175,50 zł
(886/99)
22. RR Ppm-IV/7724/ dr 104/00/02– pow. 29m2x6,50 zł/m2=188,50 zł
(906/119)
23. RR Ppm-IV/7724/ dr 105/00/02– pow. 641 m2x6,50 zł/m2=4.166,50 zł
(820/239)
24. RR Ppm-IV/7724/ dr 106/00/02– pow. 85 m2x6,50 zł/m2=552,50 zł
(908/120)
25. RR Ppm-IV/7724/ dr 107/00/02– pow. 9 m2x6,50 zł/m2=58,50 zł
(875/46)
26. RR Ppm-IV/7724/ dr 108/00/02– pow. 15 m2x6,50 zł/m2=97,50 zł
(918/259)
27. RR Ppm-IV/7724/ dr 109/00/02– pow. 8 m2x6,50 zł/m2=52,00 zł
(851/124)
28. RR Ppm-IV/7724/ dr 110/00/02– pow. 837 m2x6.50 zł/m2=5.440,50 zł
(822/240)
29. RR Ppm-IV/7724/ dr 111/00/02– pow. 19 m2x6,50 zł/m2=123,50 zł
(513/97)
30. RR Ppm-IV/7724/ dr 112/00/02– pow. 254 m2x 6,50 zł/m2=1.651,00 zł
(537/127)
31. RR-GN.III/JR/77234/358/04– pow. 882 m2x16,86 zł/m2=14.870,52 zł
(816/233)
32. RR-GN.III/JR/77234/359/04– pow. 262 m2x16,86 zł/m2=4.417,32 zł
(818/234 o pow.171 m2 -2883,06zł,
828/228 o pow.91 m2-1534,26zł)
33. RR-GN.III/JR/77234/360/04– pow.98 m2x 16,86 zł/m2=1.652,28 zł
(847/124)

Razem: 3497 m2-36.281,38 zł

Droga 5025 S – obręb Lyski
1. RR-GN.III/JR/77234/639/03– pow. 172 m2x20,20 zł/m2=3.474,40 zł
(661/30)
2. RR-GN.III/JR/77234/635/03– pow. 80 m2x20,20 zł/m2=1.616,00 zł
(646/147)
3. RR-GN.III/JR/77234/641/03– pow. 21m2 x20,20 zł/m2=424,20 zł
(665/23)
4. RR-GN.III/JR/77234/642/03– pow. 994 m2x20,20 zł/m2=20.078,80 zł
(969/112)
5. RR-GN.III/JR/77234/640/03– pow. 118 m2x20,20 zł/m2=2.383,60 zł
(688/145)
6. RR-GN.III/JR/77234/638/03– pow. 273 m2x20,20 zł/m2=5.514,60 zł
(667/23)
7. RR-GN.III/JR/77234/636/03– pow. 22 m2x20,20 zł/m2=444,40 zł
(657/147)
8. RR-GN.III/JR/77234/637/03– pow. 307 m2x20,20 zł/m2=6.201,40 zł
(663/24)
9. IF-GN.III/JR/77234/1320/03– pow. 35 m2x20,20 zł/m2=707,00 zł
(659/147)
Razem droga 5025 S- 2022 m2-40.844,40 zł

Droga 5601 S – obręb Lyski
10. NW/III/77234/157/08– pow. 132 m2x20,20 zł/m2= 2.666,40 zł
(386/73)

Razem: 2154 m2-43.510,80 zł

Droga nr 14-641(S 5025 ) – obręb Sumina
11. IF-GN.III/JR/77234/633/03– pow. 98 m2x20,20 zł/m2=1.979,60 zł
604/157
12. IF-GN.III/JR/77234/633/03– pow. 86 m2x20,20 zł/m2=1.737,20 zł
602/157
13. IF-GN.III/JR/77234/632/03– pow. 395 m2x20,20 zł/m2=7.979,00 zł
600/157
14. IF-GN.III/JR/77234/1281/03– pow. 532 m2x20,20 zł/m2=10.746,40 zł
608/157
15. IF-GN.III/JR/77234/1281a/03– pow. 143 m2x20,20 zł/m2=2.888,60 zł
606/157

Razem: 1254 m2-25.330,80 zł

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Droga 2906 S – obręb Książenice
1. Ppm-V/7723/124/2000– pow. 3 m2x6,00 zł/m2=18,00 zł
(1422/204)
2. Ppm-V/7723/124 A/2000– pow. 56 m2x6,00 zł/m2=336,00 zł
(1311/24)
3. Ppm-V/7723/124 C/2000– pow. 84 m2x6,00 zł/m2=504,00 zł
(1221/139)
4. Ppm-V/7723/124 D/2000– pow. 27 m2x6,00 zł/m2=162,00 zł
(1341/139)
5. Ppm-V/7723/124 E/2000– pow. 39 m2x6,00 zł/m2= 234,00 zł
(1418/15)
6. Ppm-V/7723/124 F/2000– pow. 99 m2x6,00 zł/m2=594,00 zł
(1402/51)
7. Ppm-V/7723/124 G/2000– pow. 7 m2x 6,00 zł/m2=42,00 zł
(1373/159)
8. Ppm-V/7723/124 H/2000– pow. 29 m2x6,00 zł/m2=174,00 zł
(1307/22)
9. Ppm-V/7723/124 J/2000– pow. 48 m2x17,20 zł/m2=825,60 zł
(1327/68)
10. Ppm-V/7723/124 K/2000– pow. 11 m2x6,00 zł/m2=66,00 zł
(1378/152)
11. Ppm-V/7723/124 I/2000– pow. 46 m2x6,00 zł/m2=276,00 zł
(1359/239)
12. Ppm-V/7723/124 B/2000– pow. 28 m2x6,00 zł/m2=168,00 zł
(1331/81)
13. RR Ppm-IV/7724/ dr 89/00/02– pow. 75 m2x6,00 zł/m2=450,00 zł
(1112/225)
14. RR Ppm-IV/7724/ dr 88/00/02– pow. 46 m2x6,00 zł/m2=276,00 zł
(1386/135)
15. RR Ppm-IV/7724/ dr 87/00/02– pow. 62 m2x6,00 zł/m2=372,00 zł
(1355/194)
16. RR Ppm-IV/7724/ dr 86/00/02– pow. 58 m2x6,00 zł/m2=348,00 zł
(1398/67)
17. RR Ppm-IV/7724/ dr 84/00/02– pow. 5 m2x6,00 zł/m2=30,00 zł
(1384/147)
18. RR Ppm-IV/7724/ dr 84/00/02– pow. 87 m2x17,20 zł/m2=1.496,40 zł
(1319/43 o pow.37 m2-636,40zł,
1192/43 o pow.50 m2-860,00zł)
19. RR Ppm-IV/7724/ dr 83/00/02– pow. 279 m2x6,00 zł/m2= 1.674,00 zł
(1329/71o pow.72 m2-432,00zł,
1396/72 o pow.207 m2-1242,00zł)
20. RR Ppm-IV/7724/ dr 82/00/02– pow. 13 m2x6,00 zł/m2=78,00 zł
(1363/207)
21. RR-GN.III/JR/77234/1320/03– pow. 63 m2x17,20 zł/m2=1.083,60 zł
(1357/194)
22. RR-GN.III/JR/77234/1320a/03– pow. 30 m2x17,20 zł/m2=516,00 zł
(980/329)

Droga 2907 S – obręb Książenice

23. NW/III/77234/646/07– pow. 467 m2x58,51 zł/m2=27.324,17 zł
(do875/177z 329)

Razem: 1662 m2-37.047,77 zł

Droga 5312 S – obręb Bełk
24. IF-GN.III/EŁ/77234/2472/05– pow. 51 m2x17,20 zł/m2=877,20 zł
(1581/215)

Razem: 51 m2-877,20 zł

Ogółem :

1. wartość:- 940.729,45 zł
2. powierzchnia:- 31.659 m2

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzien 31 grudnia 2012 r..pdf)Informacja o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzien 31 grudnia 2012 r..pdf Sylwia Paszenda-Sola3745 kB9882013-06-05 14:522013-06-05 14:52

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi