Starostwo Powiatowe w Rybniku

Akty prawne

Strona zawiera :

1) Dzienniki Ustaw

Jest to baza Internetowego Systemu Aktów Prawnych, zawierająca opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Pozwala na wgląd i pobieranie całych numerów lub wybranych pozycji tych dzienników.

2) Dzienniki Urzędowe

Dzienniki urzędowe dostępne w wersji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych :

  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
  • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
  • dzienniki urzędowe urzędów centralnych
  • wojewódzkie dzienniki urzędowe.

3) Uchwały Rady Powiatu w Rybniku będące aktami prawa miejscowego

Na podstawie upoważnień ustawowych powiatowi przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze powiatu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat może wydawać akty prawa miejscowego w szczególności w sprawach:

  • wymagających uregulowania w statucie,
  • porządkowych, w zakresie niezbędnym do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju
  • i bezpieczeństwa publicznego,
  • szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
  • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

4) Uchwały Rady Powiatu w Rybniku niebędące aktami prawa miejscowego

Rada Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

5) Uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku

Zarząd Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

6) Zarządzenia Starosty Rybnickiego

Zarządzenia Starosty są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub aktami kierownictwa wewnętrznego.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi