Starostwo Powiatowe w Rybniku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego
uruchomiono w poniższych lokalizacjach

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku ( ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik),
pokój nr 322 ( II piętro)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00, w każdym z tych dni.
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
( ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka – Leszczyny)
w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13.00 – 17.00, wtorek 7.30 - 11.30, piątek 13.30-17.30
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni.

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku ( ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik)
pokój nr 8 ( parter)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego "Jacy- Tacy",
Ćmińsk, ul. Światełek 17, 26-085 Miedziana Gora
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Uwaga!

Z pomocy prawnej może korzystać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat;
6) ukończyła 65 lat;
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:
1) pkt I ppkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) pkt I ppkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt I ppkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) pkt I ppkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) pkt I ppkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt I ppkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoba uprawniona, o której mowa wyżej w pkt I ppkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Osobie uprawnionej, o której mowa wyżej w pkt I ppkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I ppkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt II pkt 1-5. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi